Obchodné podmienky

 

 
1. Všeobecné ustanovenia
 
 
 
Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru Predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho - spoločnosti Pinkie originals s.r.o., K Vyhlídce 924, 250 91 Zeleneč, Česká republika a Kupujúceho - fyzickej či právnickej osoby, ktorá uzavrela s predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej len "Kupujúci").
 
 
2. Predmet zmluvy
 
 
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, technické a dizajnové detaily a ostatné údaje uvedené v internetovom obchode, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a môžu sa od finálneho výrobku líšiť.
Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadením.
 
3. Miesto plnenia
 
 
Miestom plnenia je sklad predávajúceho, kde predávajúci odovzdá tovar dopravcovi - prepravnej spoločnosti, prípadne klientovi podľa objednávky.
 
4. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy
 
 
Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká potvrdením prijatia objednávky. Za potvrdenie sa považuje potvrdenie e-mailom, ktoré je realizované zo strany Predávajúceho po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky.
Zmluva po svojom uzavretí je Predávajúcim archivovaná a je prístupná na vyžiadanie.
 
5. Zrušenie objednávky
 
 
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky má toto právo len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky má predávajúci právo nárokovať si na Kupujúcim vzniknutú škodu týmto konaním.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípadoch, že tovar už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa materiálu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu vrátená.
 
6. Cena a platba
 
 
 
Ceny uvedené na internetovej stránke www.pinkie.sk sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácii alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo uhradením celej čiastky v hotovosti pracovníkovi prepravnej spoločnosti.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak.
 
 
7. Dodacia lehota
 
 
 
Dodacia lehota začína dňom obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov nutných pre jej riadne vybavenie. V prípade, že tovar je skladom, tak ho predávajúci vyexpeduje - odovzdá dopravcovi 1-3 pracovné dni po záväznom potvrdení objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania. Predpokladané dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare.
 
Dodacia lehota je do nasledujúceho pracovného dňa od odovzdania tovaru prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia balenia alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v prípadoch už vyššie spomínaných sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! Podpisom faktúry kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň aj ako daňový doklad je priložená.
 
 
8. Záruka
 
 
Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nie je v internetovom obchode www.pinkie.sk uvedené pri danom produkte inak, je záručná doba na všetky produkty 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu.
Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickým poškodením alebo opotrebením. Záruka sa nevzťahuje na tovar mechanicky poškodené. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru v prípade zreteľnej manipulácie so záručným listom ako napríklad prepisovanie a podobne.
 
 
 
Reklamáciu možno uplatňovať písomne, prostredníctvom emailu alebo osobne v sídle našej spoločnosti na adrese: PINKIE - reklamacie, Kosmonautů 4151,43001 Chomutov, Česká republika, tel .: +420 776 500 005; e-mail: ilona@pinkie.sk
Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník. V prípade oprávnenej reklamácie dopraví predávajúci opravený tovar k zákazníkovi na vlastné náklady prepravnou spoločnosťou.
K reklamovanému tovaru je nutná kópia dokladu o nákupe - faktúra a podrobný popis závady. Reklamovaný tovar musí byť kompletný. Formulár pre stiahnutie je TU.

 
 
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť závadu tovaru, ktorý je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie jeho opravou, výmenou za rovnaký výrobok, primeranou zľavou z kúpnej ceny, resp. vrátiť kúpnu cenu.
Niektoré ponúkané tkaniny nie sú opatrené UV stabilizátormi. Stálofarebnosť materiálu závisí na podmienkach v akých je výrobok používaný, na intenzite slnečného žiarenia a vlhkosti vzduchu. Niektoré textílie môžu farbiť, farba sa zafixuje po prvom vypraní. Zmena farby tkaniny nemôže byť dôvodom na reklamáciu.
Bližšie pokyny pre uplatnenie záruky stanoví reklamačný poriadok.
 
 
9. Odstúpenie od zmluvy a výmena tovaru
 
 
 
Podľa občianskeho zákonníka kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom do 14 dní od prevzatia tovaru. Rovnaký termín platí aj pre výmenu tovaru.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás, oznámte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy, či výmenu tovaru, s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a vašim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Peniaze za tovar vám prevedieme na účet druhý deň po fyzickom obdržaní tovaru.
 
Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite nám ho späť za nasledovných podmienok:
 
 
  • nesmie byť použitý, - musí byť nepoškodený,
  • musí byť kompletný
  • s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným formulárom (Formulár pre stiahnutie je TU)
 
Tovar, prosím, posielajte doporučene a poistený. Doporučene neznamená na dobierku.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť podľa odseku 7 od zmlúv ak bol tovar upravený podľa jeho priania.
V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
Pri výmene tovaru hradí ďalšie poštovné zákazník podľa cenníka dopravcu.
 
 
10. Záverečná ustanovenia
 
 
 
Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetovom obchode predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok a prehlásenie o ochrane osobných údajov. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje Obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, aj to že akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetových stránkach predajcu.
 
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

 Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Než ak bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt tomas@pinkie.cz pre vyriešenie vzniknutej situácie.
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 20.4.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP vrátane jej súčasťou, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.pinkie.sk.
 
 

Prihlásenie

Zadajte prosím váš e-mail a heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte sa

Košík neobsahuje žádné položky zboží