Reklamačný poriadok

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie").
"Predávajúci" je Pinkie originals s.r.o., K Vyhlidce 924, 250 91, Zeleneč, IČO: 06257232
"Kupujúci" je subjekt ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru

2. Záručné podmienky

Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, tj. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim či na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu vykoná Kupujúci.
V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
  
Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom, pokiaľ nie je uvedené inak.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Kupujúceho žiadame o nasledujúce informácie:

  • číslo objednávky, ktoré je zasielané spoločne s potvrdením objednávky v emaily
  • čo najvýstižnejší popis závad - vyplnený formulár (Formulár pre stiahnutie je TU)
  • doložiť doklad o vlastníctve tovaru - faktúru, dodací list

Niektoré ponúkané tkaniny nie sú opatrené UV stabilizátormi. Stálofarebnosť materiálu závisí na podmienkach v akých je výrobok používaný, na intenzite slnečného žiarenia a vlhkosti vzduchu. Zmena farby tkaniny nemôže byť dôvodom na reklamáciu.
Prirodzená vlastnosť niektorých nami použitých materiálov (predovšetkým prírodného zloženia), ako je tvorba žmolkov, nie je dôvodom na reklamáciu.

3. Vybavenie reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho. Pred odosláním reklamácie nás kontaktujte na email obchod@pinkie.cz. Reklamácie odosielajte na adresu Pinkie, Kosmonautů 4151, Chomutov 43001, Česká republika. 
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.
Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru.
  
Pri akejkoľvek (závada vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou a pod.), predávajúci naúčtuje Kupujúcemu náklady na lokalizáciu a opravu závady. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť v stanovenom termíne, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od ukončenia reklamačného konania.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade nesprávneho používania výrobku.
Tovar na reklamáciu prijímame len čistý.

4. Záverečná ustanovenia

V prípade akejkoľvek reklamácie kupujúci predávajúceho informuje o uplatnení reklamácie a dohodne s ním najvhodnejšiu formu reklamácie.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 2. 2016.
Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.  

Prihlásenie

Zadajte prosím váš e-mail a heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte sa

Košík neobsahuje žádné položky zboží